Styrets arbeid

 

 

Styrereferater

Tittel:
Referat styremøte
Dato:
2016-09-20
Lenke:
PDF icon Referat-styremote-26-09-2016.pdf

Tittel:
Referat Skarnes Håndball
Dato:
2016-08-30
Lenke:
PDF icon Referat-Skarnes-Haandb-30-08-16-doc.pdf

Tittel:
Referat Skarnes Håndball
Dato:
2016-08-08
Lenke:
PDF icon Referat-Skarnes-Haandb-08-08-16-doc.pdf

Tittel:
Årsmøte Skarnes Håndball
Dato:
2016-06-21
Lenke:
PDF icon Aarsmote-Skarnes-Haandball-21-06-16.pdf